Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn thiếu vốn

Ông Steven Beck cho biết hầu hết DN nhỏ và vừa có vốn thấp, vốn huy động lẫn nhau không nhiều do lãi suất cao, khả năng sử dụng nguồn vốn từ nước ngoài còn hạn chế, khả năng sinh lời để tái đầu tư ít; trong khi vốn huy động trên thị trường thông qua chứng khoán, cổ phiếu hay trái phiếu cũng không thể bởi loại hình và quy mô DN này không đủ tiêu chuẩn lên sàn.

Bà Hà Thu Giang, Phó phòng Tín dụng Chính sách Nhà nước, cho biết ngoài nguyên nhân xuất phát từ khó khăn của nền kinh tế, bản thân các DN nhỏ và vừa thường có sổ sách thiếu thông tin, khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh thiếu khả thi, sản phẩm không đáp ứng được chất lượng nên năng lực cạnh tranh yếu. Điều này ảnh hưởng đến việc xác minh cho vay, cũng như chất lượng tín dụng cho vay. Bên cạnh đó, các ngân hàng khó khăn cân đối nguồn vốn, hầu như chỉ có nguồn vốn ngắn hạn nhưng nhu cầu vay lại thường là trung và dài hạn; việc kiểm soát DN sử dụng vốn sai mục đích cũng chưa tốt nên sẽ gây rủi ro về vốn của ngân hàng.

TRÀ PHƯƠNG