Hiệu trưởng Trường Trần Văn Ơn sai phạm nghiêm trọng

Ngày 11-11, Thanh tra UBND quận Tân Bình đã công bố kết luận thanh của Chủ tịch UBND quận Tân Bình hoạt động tài chính tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn sau khi thanh tra tại trường từ ngày 5-8 đến ngày 3-9-2020.

Để ngoài sổ sách hơn 700 triệu đồng

Vào thời điểm công bố quyết định thanh tra, trường có cung cấp sổ sách, chứng từ kế toán theo yêu cầu của Đoàn thành tra nhưng không có chữ ký hiệu trưởng và đóng dấu trường. Cung cấp thông tin, tài liệu không đúng số lượng và tiến độ được yêu cầu.

Đến 26-8, Đoàn thanh tra phải lập bảng kê chi tiết tạm giữ chứng từ kế toán năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 bản gốc do bộ phận tài chính của trường thu thập được làm cơ sở kết luận. Do đó, kết quả thanh tra được nêu dưới đây là kết quả mà đoàn đối chiếu với các chứng từ gốc do trường cung cấp với số liệu do Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trường thực hiện giao dịch…

Trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng nhà trường đã để ngoài sổ sách kế toán, trực tiếp quản lý, sử dụng khoản thu về sổ liên lạc điện tử, Anh văn tự chọn; Chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán  khoản thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh với tổng số tiền 735.591.260 đồng.

Hiệu trưởng Trường Trần Văn Ơn sai phạm nghiêm trọng ảnh 1
Phụ huynh trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình kéo lên trường yêu cầu công khai minh bạch. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN 

Việc trực tiếp quản lý, sử dụng khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, bà Yến đã vi phạm hai trong những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Kế toán 2015: “Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên quan đến đơn vị kế toán” và khoản 7 Điều 13 Luật Kế toán: “Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữa”.

Về công khai tài chính, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, trường không thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước theo quy định.

Về chấp hành quy định chứng từ, sổ sách kế toán, tại thời điểm thanh tra, các sổ kế toán năm 2019 hiệu trưởng chưa ký đóng dấu theo quy định. Điều đó cho thấy hiệu trưởng thiếu trách nhiệm. 

Hiệu trưởng phải trả lại số tiền đã sử dụng sai

Việc chi trả tiền lương cũng có sự chênh lệch do hiệu trưởng không xây dựng thang điểm chi tiết đánh giá, phân loại kết quả hàng quý trên cơ sở các nhóm tiêu chí cơ bản và khung điểm tối đa đạt được của từng nhóm tiêu chí. Ngoài ra còn sử dụng khoản thu vệ sinh bán trú, nước uống không đảm bảo đúng nguyên tắc thu đủ bù chi theo quy định. Do đó, với trách nhiệm người đứng đầu, bà Yến phải bù số tiền trên.

Việc trả tiền thừa cho cha mẹ học sinh cũng không đúng. Bà Yến hoàn trả tiền thừa theo yêu cầu, không thực hiện thỏa thuận xử lý chênh lệch thu chi theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

Hiệu trưởng Trường Trần Văn Ơn sai phạm nghiêm trọng ảnh 2
Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu, chi sai quy định. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kết luận thanh tra nêu rõ: Bà Yến phải trả lại toàn bộ số tiền đã chi sai, cụ thể:

Thứ nhất, nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền 11.419.703 đồng do ký duyệt chứng từ chi 2 lần cho một nghiệp vụ tài chính phát sinh với số tiền 2.400.000 đồng. Chi phụ cấp trách nhiệm công tác thư viện không đúng đối tượng được hưởng cho bà Nguyễn Thị Nhu số tiền 2.413.000. Chi tiền làm thêm giờ dư cho 3 giáo viên số tiền 1.255.143 đồng. Sử dụng không đúng mục đích qũy khen thưởng, Qũy Phúc lợi năm 2019 với số tiền 5.381.560 đồng.

Thứ hai, nộp cho trường số tiền 58.078.896,9 đồng vào nguồn thu sự nghiệp do quyết định chi âm khoản thu vệ sinh bán trú, nước uống. Hoàn trả cha mẹ học sinh khoản thu chương trình kỹ năng sống vượt quá số tiền thừa phải trả của năm học 2018-2019 và 2019-2020.

Thứ ba, thanh toán làm thêm giờ cho bà Hoàng Thị Lê Hoa do đã thanh toán không đủ.

Thứ tư chi trả thu nhập tăng thêm cho nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng đúng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 theo mức chi đã xây dựng sau khi trường đã tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, bà Yến có trách nhiệm tiếp tục cung cấp hồ sơ, tài liêụ liên quan thu, quản lý, sử dụng các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán cho người được Chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ làm rõ số tiền bà để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho đơn vị kế toán.

Còn bà Huỳnh Thị Kim Phương (nguyên kế toán của trường) và bà Tô Thị Thanh Tâm (thủ quỹ), phải nộp lại số tiền gần 90.000.000 đồng do có liên quan đến hành vi sai phạm của bà Yến.

Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch quận phải tổ chức họp rút kinh nghiệm toàn cơ quan về việc hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện quản lý, tài chính. Hỗ trợ trường Tiểu học Trần Văn Ơn khắc phục hậu quả. Trưởng phòng GD&ĐT quận phải phổ biến các hạn chế của trường về thực hiện quản lý, sử dụng tài chính đến các đơn vị sự nghiệp.

Sau khi có kết luận về xử lý hành vi để ngoài sổ sách kế toán của bà Yến, Trưởng phòng Nội vụ quận tham mưu thành lập Hội đồng kỷ luật quận để tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với bà Yến và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng tài chính tại trường. Trong trường hợp đủ cơ sở chuyển cơ quan điều tra để kiến nghị khởi tố thì tham mưu thành lập Hội đồng kỷ luật sau khi có kết luận của cơ quan điều tra. Tham mưu Chủ tịch UBND quận xem xét, xử lý việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Yến.