Kết quả giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIII: ‘Rất tốt đẹp’

Sáng 9-10, tại thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sau năm ngày làm việc.

Xem xét, giới thiệu nhân sự: Khách quan, công tâm

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương 13, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và các phương án lựa chọn. Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương cũng đã phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.

Sau đó, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (cả ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết). Cùng đó là bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. “Kết quả rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thống nhất rất cao với đề xuất của Bộ Chính trị” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ nghị quyết của hội nghị báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và các ý kiến đóng góp của Trung ương. Từ đó, tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua tại các hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, theo quy chế làm việc, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét tờ trình của Bộ Chính trị và đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh bộ trưởng Bộ KH&CN, bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết quả giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XIII: ‘Rất tốt đẹp’ ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cán bộ chiến lược phải gắn bó mật thiết với dân

Tổng bí thư cho biết dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã phân tích, đánh giá, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

Dự thảo báo cáo chính trị lần này dành ra một mục riêng đề cập đến năm quan điểm chỉ đạo, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ đại hội. Đặc biệt là đã nhấn mạnh không chỉ “kiên định và vận dụng” mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

3 dấu mốc phát triển của đất nước với các mục tiêu cụ thể được xác định là:

- Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp;

- Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao;

- Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Đáng chú ý, theo Tổng bí thư, không chỉ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng mà còn phải xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đây là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bám sát tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới, dự thảo đề ra 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ chiến lược 10 năm 2021-2030, sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

Dự thảo lần này đã điều chỉnh, xác định rõ, chuẩn xác hơn mối quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường..., đồng thời bổ sung một mối quan hệ mới là giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội...

Dự thảo khẳng định ba đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng xác định (hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ) có ý nghĩa, giá trị lâu dài, vẫn còn nguyên giá trị nhưng đã được bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Lấy ý kiến dân, hoàn thiện văn kiện

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc..., khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Cùng đó là thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Đồng thời, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại...; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện để xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIV, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân theo đúng tiến độ đã đề ra.

Trên cơ sở đó, khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các tổ chức nêu trên và nhân dân để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 14 sắp tới xem xét, cho ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.