Khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần IX

Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, đại hội lần này có sự tham dự của 1.300 ĐB, trong đó có 999 ĐB chính thức. Trong số ĐB chính thức có 332 ĐB đương nhiên, 536 ĐB cử (88 người do các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc cử; 448 người do các tỉnh, TP cử) và 131 ĐB chỉ định.

Đại hội sẽ đề ra năm chương trình hành động trong đó có: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước…