Khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo nghị định.

Theo đó, Bộ Công Thương chủ trì Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và điều hành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; đồng thời, chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Về biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, thực hiện theo ba mức: Dưới hoặc bằng 3%, từ trên 3% đến 7% và từ trên 7%. Trong đó xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh giá xăng dầu và hình thức quản lý tương ứng với từng mức điều chỉnh. Cụ thể, thương nhân đầu mối được quyền quyết định tăng giá trong phạm vi mức thứ nhất, mức thứ hai thì phải báo cáo liên bộ; mức cuối cùng (trên 7%) thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

“Bộ Công Thương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định” - thông báo nêu rõ.

NT