Khi nào thì bầu cử thêm?

quyen_lethihong7811@yahoo.com

Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 79 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định:

- Đối với bầu đại biểu Quốc hội thì trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số người trúng cử chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho ủy ban bầu cử ở tỉnh để đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

- Đối với bầu đại biểu HĐND, nếu số người trúng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên chưa đủ 2/3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo cáo ngay cho ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó để quyết định ngày bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử đó.

Ngày bầu cử thêm được tiến hành chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng thì không tổ chức bầu cử thêm lần hai.