Kiều bào đang nâng cao hình ảnh đất nước

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, 4,5 triệu bà con kiều bào ở nước ngoài, dù điều kiện sống mỗi nơi mỗi khác nhưng bà con đều hướng về quê hương.

“Mỗi lần có sự kiện liên quan đến chủ quyền đất nước, bà con kiều bào đều có những hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự nghiệp giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói thêm.

Các ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài đều bày tỏ vui mừng trước những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và nhấn mạnh các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đang có những thành công nhất định tại các nước sở tại, nâng cao hình ảnh đất nước.

CHÂN LUẬN