Mời những người không tham nhũng tham gia Mặt trận Tổ quốc VN

Ngày 29-7, Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch Ủy ban (UB) Trung ương MTTQ Việt Nam đã diễn ra để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (tháng 9-2019).

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nói Đại hội lần thứ IX của MTTQ Việt Nam đã được Ban Bí thư ban hành chỉ thị, Chính phủ có công văn chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, đảm bảo các điều kiện tổ chức đại hội.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, tiểu ban nhân sự đã xây dựng phương án nhân sự cụ thể với những tiêu chuẩn, quy trình chặt chẽ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. “Đó là mời các đồng chí có sức khỏe, có kinh nghiệm, có trách nhiệm cao với Mặt trận, với Đảng, với đất nước và nhân dân tham gia Đoàn Chủ tịch và UB Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX” - ông Mẫn nói.

Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, góp ý: Mặt trận là đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân chính vì vậy báo cáo chính trị phải thể hiện rõ thái độ của Mặt trận trong việc bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Về định hướng nhân sự, ông Kim đồng tình với tiêu chuẩn của các ủy viên UB Trung ương MTTQ Việt Nam và nhấn mạnh rằng: “Các vị ủy viên khóa mới phải là những người sống lành mạnh, trung thực, không tham nhũng và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng”.

Ông Lù Văn Que, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, thì cho rằng người đứng đầu của tổ chức Mặt trận từ trung ương đến cơ sở phải thực sự nêu gương sáng, là người có bản lĩnh, biết nắm dân, nghe dân nói, dám nói sự thật làm cho dân tin. Cựu chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đề nghị việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải được mở rộng, hoạt động của Mặt trận phải hướng về cơ sở và bám sát địa bàn dân cư.

Ông Trần Thanh Mẫn sau khi lắng nghe các ý kiến đã yêu cầu các ban chuyên môn tiếp tục liên hệ, xin ý kiến các vị trong Đoàn Chủ tịch để ngày hôm nay (30-7) tiếp tục tiếp thu ý kiến của các vị ủy viên UB Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn hy vọng công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.