Nhân viên đi đòi nợ thuê phải mặc đồng phục

Khi đi đòi nợ thuê, nhân viên của DN đòi nợ thuê phải mặc đồng phục do DN phát cho, đeo thẻ nhân viên, có giấy giới thiệu của DN thì mới được làm việc với chủ nợ, khách nợ. Ngoài ra DN cũng phải thông báo cho Công an phường nơi đi đòi nợ biết trước khi đi đòi nợ thuê. DN cũng phải báo cáo cả danh sách người đi đòi nợ, các phương tiện dùng trong việc đi đòi nợ và thông tin liên lạc trong DN.
Đây là nội dung mới quy định trong Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính và Bộ Công an soạn thảo, được Bộ Tài chính công bố chiều 31-7. Văn bản này sẽ thay thế cho Thông tư cũ đã ban hành từ năm 2007.
Ngoài ra, dự thảo này cũng đặt thêm điều kiện về Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nếu DN muốn kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê (Nghị định và Thông tư trước đây không yêu cầu).
DN đòi nợ thuê được đòi các khoản nợ hợp pháp đã quá hạn thanh toán giữa DN với DN, giữa DN – cá nhân và giữa cá nhân với nhau. DN đã kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê thì chỉ kinh doanh mỗi một dịch vụ này, không kinh doanh thêm ngành nghề nào khác.