Phải lấy kỷ luật, đạo đức làm đầu để dân tin

Báo cáo chuyên đề tại hội nghị, GS-TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng việc nghiên cứu, học tập chuyên đề này trong bối cảnh hiện nay là rất có ý nghĩa.

Đề cập đến việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông Bảo cho biết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Đảng là cốt lõi; đoàn kết giữa Đảng với dân cũng được Bác vận dụng linh hoạt. 

GS-TS Hoàng Chí Bảo cho rằng xây dựng Đảng trong sạch là hướng đến mục đích vì dân, vì sự phát triển của đất nước, dân tộc. Cụ thể là phải dựa vào dân để xây dựng Đảng; hệ thống chính trị phải lấy dân làm chủ thể, nhất là hệ thống chính trị cơ sở. “Bài học kinh nghiệm lớn nhất của nước ta là lấy dân là gốc, tôn trọng sự thật khách quan, nhìn thẳng sự thật, đánh giá sự thật, nói rõ đúng sự thật. Cùng với đó là thực hành dân chủ thực chất, củng cố đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng hạt nhân đoàn kết của Đảng” - ông Bảo nói.

Theo ông Bảo, Nhà nước, các đoàn thể phải tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa sâu. Cùng đó là lấy kỷ luật, đạo đức và công vụ là hàng đầu để dân tin và dân yêu, tránh được sự tha hóa, hư hỏng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề này là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Triển khai thực hiện chuyên đề, ông Bùi Trường Giang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan. Cùng đó là chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm.

Ngoài ra, cần xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, ông Giang đề nghị lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Đối với các cơ quan báo chí, ông Giang đề nghị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm