Phán quyết của tòa án phải mang lại công lý cho xã hội

Cụ thể là thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức.

“Từ đó tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án lớn, trọng điểm và các vụ án tham nhũng. Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân” - ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh. Cạnh đó, chánh án TAND Tối cao nhận định TAND TP là nơi chất lượng xét xử tốt, có nhiều bản án được tuyên mang tính chuẩn mực có thể góp phần vào việc phát triển án lệ.