Điều chỉnh cơ chế tài chính đặc thù đối với thủ đô Hà Nội
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18-5-2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày 20-12.

Theo đó, tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách TP không vượt quá 150% (trước đây là 100%) tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách TP theo dự toán HĐND TP quyết định hằng năm. Tuy nhiên, không bao gồm nguồn vốn huy động đầu tư các dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài như nêu trên và vốn đầu tư các dự án bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP (nếu có).

Nghị định này cũng bổ sung quy định: Các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công.
Đ.LIÊN