Hàng hóa về cảng chưa thanh toán nợ sẽ bị bán đấu giá
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 169/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Theo đó, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra các bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trả nợ. 

Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng để thanh toán các khoản nợ.

Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo, nếu không nhận được trả lời của người giao hàng, người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ, người vận chuyển phải đăng tải trên ít nhất một trong các báo giấy phát hành hằng ngày hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc của địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi lưu giữ hàng trong ba số liên tiếp. Thời gian đăng tải thông báo tối đa là 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người giao hàng.

Riêng với hàng hóa bị lưu giữ là loại hàng mau hỏng hoặc xét thấy việc lưu giữ hàng là quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa, người vận chuyển có quyền quyết định thời hạn bán đấu giá với số hàng bị lưu giữ trước 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

L.THANH