Sân riêng sao lại thành hẻm chung?

Sân riêng sao lại thành hẻm chung?

Người dân cho rằng họ có quá trình sử dụng lâu dài gần 40 năm, có giấy tờ thể hiện mua bán hợp pháp… nên phải được xác định đất là của họ.