Không cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân?

Không cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân?

(PL)- Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (Luật LLTP) vừa họp phiên đầu tiên để nghe báo cáo về những định hướng, chính sách lớn khi sửa đổi luật này.