Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định nêu rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản lập một bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo nghị định, đối với khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ, việc khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ được áp dụng đối với các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí. Với khoán kinh phí sử dụng ô tô, đối tượng, phương pháp xác định mức khoán kinh phí sử dụng ô tô thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô. Kinh phí khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hằng tháng.

Với khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị, cán bộ, công chức và đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị trang bị cho cá nhân phục vụ nhiệm vụ được giao.