Sửa đổi các quy định chồng chéo để khơi thông nguồn lực

Ngày 13-1, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP. Theo đó, trong năm 2022 Chính phủ tiếp tục kiên trì, quyết tâm xây dựng Chính phủ, chính quyền địa phương liêm chính, trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Thách thức nhiều hơn, phải đột phá quyết liệt hơn

Chính phủ nhận định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm năm 2021-2025.

Tuy nhiên, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Cụ thể, đại dịch COVID-19 còn tiềm ẩn các diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi song còn nhiều rủi ro. Trong nước, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế và suy giảm tăng trưởng hiện hữu nếu chúng ta không kiểm soát được dịch bệnh và có giải pháp phù hợp; rủi ro lạm phát gia tăng; sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế.

Doanh nghiệp ở TP.HCM đẩy mạnh sản xuất để sớm phục hồi sau đại dịch. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kiểm soát tài sản qua cơ sở dữ liệu quốc gia

Chính phủ nêu rõ trong năm 2022, các bộ, ngành phải khẩn trương triển khai thực hiện: Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Từ đó, Chính phủ yêu cầu thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết trước ngày 20-1.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua dữ liệu số, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sửa ngay những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong năm 2022 Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Trọng tâm là sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh để kịp thời khơi thông, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là ban hành theo thẩm quyền các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Sớm triển khai thanh tra việc mua kit xét nghiệm

Về công tác thanh tra trong năm 2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra;

Hai là, tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là các ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo;

Ba là, sớm triển khai thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

Bốn là, tập trung hoàn thiện dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Quốc hội…

Hướng tới chính phủ số

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương: Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ giao tại Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trên các mặt đời sống, kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Cùng với đó là khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp, nhà khoa học nghiên cứu giải pháp đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế; kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện.

Chính phủ giao Bộ Công an tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định 60/2021, hoàn thành trong tháng 5-2022.

Cắt giảm, đơn giản hóa hơn nữa các quy định kinh doanh

Trong năm 2022, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung chỉ đạo, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn;

2. Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cổng tham vấn quy định kinh doanh tại địa chỉ https://quydinhkinhdoanh.gov.vn; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành trước ngày 30-9-2022.

3. Cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai, kịp thời quy định kinh doanh (gồm quy định hiện hành và dự kiến ban hành), kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa dự kiến trình phê duyệt, phương án đã được phê duyệt vào cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh.

4. Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia hình thành hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương… 

Theo plo.vn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm