Tăng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Theo đó, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng (hiện là 20-50 triệu đồng tùy mức vốn); thành lập quỹ thành viên là 20 triệu đồng (hiện là 10-30 triệu đồng tùy mức vốn)…

Dự thảo cũng đưa ra cách tính khác về phí giám sát. Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán nộp phí giám sát đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ở mức 0,009% giá trị giao dịch và bao gồm cả giao dịch ngoài hệ thống, đối với trái phiếu là 0,0035% giá trị giao dịch… Hiện nay cách tính phí giám sát là 0,01% giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ nhưng tối đa không quá 20% doanh thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Các loại phí khác như phí quản lý công ty đại chúng vẫn là 10 triệu đồng/năm. Quỹ mở, quỹ phải nộp phí quản lý thường niên như trên.

Q.NHƯ