Tập huấn báo chí về công tác phòng, chống rửa tiền

Trước đó, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội ban hành vào tháng 6-2012 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.

Theo Cục Phòng, chống rửa tiền, ban đầu Luật Phòng, chống rửa tiền được đưa ra dưới áp lực rất lớn từ phía quốc tế nhưng sau đó trong quá trình thực hiện cho thấy luật này góp phần hiệu quả trong công tác chống tham nhũng, chống tội phạm... Cục Phòng, chống rửa tiền cũng cho rằng cần đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, xử phạt hơn nữa.

MAI PHƯƠNG