Thanh Hóa đã có kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Chiều nay (12-12), HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh được HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tỉnh lấy phiếu tín nhiệm ở ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, tổng số phiếu phát ra là 90 phiếu.

Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, đạt số phiếu tín nhiệm cao với 87 phiếu, tương đương 96,67%; tín nhiệm ba phiếu và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đạt số phiếu tín nhiệm cao là 86 phiếu, tín nhiệm bốn phiếu và không có phiếu tín nhiệm thấp. Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng, chỉ có 52 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và sáu phiếu tín nhiệm thấp.

Dưới đây là danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thanh Hóa đã có kết quả lấy phiếu tín nhiệm  ảnh 1