Thanh tra CAND được tham gia chống tham nhũng

Đây là một phần quy tắc hoạt động được quy định tại Nghị định số 41/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND.

Theo nghị định, trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra trong CAND có trách nhiệm thực hiện và giúp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7.

QA