Thanh tra Chính phủ yêu cầu đánh giá thực trạng tham nhũng

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm vừa ký văn vản gửi Chánh thanh tra các bộ ngành, tỉnh, thành về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Theo TTCP, thời gian qua, nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã xảy ra ở cơ quan thanh tra Nhà nước cấp bộ, tỉnh, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành thanh tra.

Cùng với đó, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng như chuẩn bị tổng kết công tác PCTN từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN (năm 2013), TTCP tổ chức đánh giá thực trạng tình hình tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra.

Đánh giá này nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, đồng thời chuẩn bị báo cáo Thủ tướng, Quốc hội và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Trong đề cương hướng dẫn, TTCP nêu bốn đề mục mà Chánh thanh tra các bộ ngành, tỉnh/TP cần tổ chức thực hiện.

Thứ nhất là công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc bộ, địa phương;

Thứ hai, đánh giá thực trạng, dự báo tình hình tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc bộ, địa phương;

Thứ ba, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thanh tra nhà nước;

Thứ tư, khảo sát ý kiến của cán bộ, công chức thanh tra về thực trạng và giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Trước đó, sau khi liên tiếp xảy ra các vụ việc tiêu cực của cán bộ thanh tra (vụ việc thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc, vụ việc cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa), Tổng TTCP đã có Chỉ thị số 769.

Theo chỉ thị, lãnh đạo TTCP yêu cầu toàn ngành thanh tra tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ.

Đồng thời, thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra. Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…