Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1575 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế.

Năm 2022, hơn 256.000 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách - ảnh 1
Năm 2022, cả nước có 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế. Trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 106.890 biên chế. 

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.832 biên chế.

Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068.  Đối với biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước tổng là 686.

Riêng biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng có 7.035 biên chế.

Ngoài ra còn có 174 biên chế công chức dự phòng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, TP trực thuộc trung ương trong tổng số biên chế cho công chức quy định nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ trong tổng số biên chế công chức được quy định. Đồng thời giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định ở trên. 

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí, sắp xếp biên chế công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

“UBND TP Hà Nội, TP.HCM và TP Đà Nẵng báo cáo HĐND cùng cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức phường tương ứng với số biên chế công chức chuyển thành công chức quận” – Quyết định của Thủ tướng nêu rõ.