Thông tin mới về tinh gọn bộ máy Bộ Công an ​

Ngày 14-3, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin bộ này vừa tổ chức phiên họp thứ bảy Ban chỉ đạo đề án 106 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thông tin mới về tinh gọn bộ máy Bộ Công an  ​ ảnh 1

Thượng tướng Tô Lâm chủ trì phiên họp. Ảnh: Bộ Công an

Trình bày báo cáo tiến độ thực hiện đề án, đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) cho biết đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổng hợp ý kiến báo cáo  bộ trưởng gửi Văn phòng Trung ương Đảng.

Sau phiên họp Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng có tham gia một số ý kiến, Tổng cục Chính trị CAND báo cáo bộ trưởng cho ý kiến hoàn thiện và đã gửi Văn phòng Trung ương Đảng để trình ban hành.

Đáng chú ý, về việc đề xuất Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND đã xin ý kiến các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an. Hiện Bộ Chính trị đã thông qua đề án. Sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến thống nhất về tổ chức bộ máy, Bộ Công an sẽ trình xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng trước khi trình Chính phủ ban hành.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ là công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018. Để tiếp tục triển khai đề án theo đúng tiến độ, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm căn cứ hoàn chỉnh dự thảo, sau đó trình Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trước khi trình Chính phủ.

Tổng cục Chính trị CAND chủ trì xây dựng kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị định của Chính phủ. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, giới thiệu các nội dung cơ bản của đề án 106. Cạnh đó, xây dựng tiêu chí bố trí cán bộ ở các cấp công an; nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng phương án bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy công an.

Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở đề án 106, Tổng cục Chính trị CAND có trách nhiệm hướng dẫn các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện, sau đó thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành.