Trung ương thảo luận nhân sự; đại biểu dự Đại hội XIII

Về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu: Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các hội nghị tiếp theo.

Trong báo cáo mà Bộ Chính trị trình trung ương nêu đầy đủ về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng BCH Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn ủy viên BCH Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự BCH Trung ương.

Về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, Tổng bí thư cho hay: BCH Trung ương có nhiệm vụ quyết định việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc. Theo đó, nguyên tắc phân bổ đại biểu phải thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của đại hội. Căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên ba tiêu chí: Đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ. Điều quan trọng là phải lựa chọn đúng và bầu được người thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc...

Trong ngày, BCH Trung ương thảo luận về đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm