'Ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết'

0:00 / 0:00
0:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025.

'Ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết' ảnh 1

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho FO điều trị tại nhà ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, mục tiêu tổng quát của chương trình là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của năm năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế; kiên quyết không để xảy ra khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội.

Về mục tiêu cụ thể, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025 gồm 23 chỉ tiêu. Đáng chú ý, Chính phủ xác định tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm năm khoảng 6,5%-7%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP…

Chương trình hành động cũng xác định 13 nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ, trong đó nhiệm vụ số một là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ cũng xác định đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ…

Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; thực hiện cải cách tiền lương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” - Chính phủ nêu rõ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, cơ quan, địa phương.

Cùng với đó, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ KH&ĐT để theo dõi và tổng hợp; đồng thời tổ chức đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình thực hiện.