Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội, mức lương từ ngày 1-7 thì mức lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an được tính bằng hệ số lương x mức lương cơ sở.

 Cụ thể, hệ số lương của cấp bậc quân hàm đại tá là 8.00 thì sẽ có mức lương tương ứng: 8 x 1.490.000 = 11,920 triệu đồng. So với mức lương trước ngày 1-7-2019 là 11,120 triệu đồng, tăng 800 ngàn đồng.

Theo cách tính toán này, lương của đại tá được nâng lương lần 2 với hệ số 8,6 là cao nhất với mức 12,814 triệu đồng. Còn cấp bậc quân hàm hạ sỹ có hệ số lương thấp nhất 3,2 tương ứng với mức lương 4,768 triệu đồng.

Bảng lương của sỹ quan quân đội và công an từ ngày 1-7 - ảnh 1
Bảng lương của sỹ quan quân đội và công an từ ngày 1-7 - ảnh 2

(Theo Vietnamnet)