Ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Exxon Mobil muốn đến thăm dò và khai thác dầu khí tại các lô 117, 118, 119 ngoài khơi các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Cuộc gặp này nhằm xem xét các việc chuẩn bị khảo sát khí nông, khảo sát địa bàn nghiên cứu địa lý và lấy mẫu, làm báo cáo về đánh giá môi trường...

H.KHÁ