Diện tích đất ở trên đáy sông Hồng, Hà Nội mở rộng, một số căn chòi bắt đầu lác đác mọc lên

Lần đầu tiên những chân cầu Long Biên lòi cả trụ móng

Cầu Long Biên như một cây cầu cạn nếu nhìn từ góc này

Trẻ con lại phải thay đổi môi trường chơi từ nước qua cạn

Nhà máy bơm Trèm phân phối nước canh tác cho huyện Từ Liêm “thất nghiệp”

Nhà nổi thành nhà cạn

Theo Trần Việt Đức (SGTT)