11 thủ tục hành chính không giải quyết qua bưu điện

Theo đó, có 11 thủ tục hành chính (TTHC) không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm: 4 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội; 1 TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội và 6 TTHC lĩnh vực việc làm.
Cụ thể: TTHC về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giải quyết hỗ trợ học nghề; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng; Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ốn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em; Tiếp nhận đối tượng cần sự'bảo vệ khấn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khấn cấp; Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc;
Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáọ dục - Lao động xã hội.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (3-5).