6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an thời gian tới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ 11-10 đến 13-10.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Tăng cường xây dựng Đảng bộ CATW trong sạch, vững mạnh – Yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

PLO xin lược trích một số nội dung đáng chú ý trong bài viết.

6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an thời gian tới ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Bộ Công an

Thẳng thắn chỉ ra những cán bộ suy thoái

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy CATW luôn tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, từng bước xây dựng các tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ CATW đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua việc kiểm điểm “tự phê bình và phê bình”, lực lượng công an thẳng thắn chỉ ra một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, kể cả lãnh đạo, chỉ huy có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng đã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của Đảng ủy CATW; sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an; luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy CATW chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng.

Đảng ủy CATW cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các cấp ủy trong Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn; cải tiến phong cách, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, Công an các đơn vị, địa phương, thực hiện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm…

 Xử lý nghiêm việc dung túng, bao che vi phạm

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Một là, nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND; về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ CATW thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo; là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Ba là, chỉ đạo toàn lực lượng CAND nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”; coi trọng “danh dự”, giữ gìn uy tín của lực lượng CAND.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt cấp Cục trở lên trong CAND, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là kiểm tra, giám sát đối tượng là cấp ủy viên các cấp, trước hết là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp, theo hướng: “Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật, tài chính trên phạm vi toàn quốc; các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn, hỗ trợ Công an các địa phương theo chức năng”.

Nhân sự mới Bộ Công an
Nhân sự mới Bộ Công an

(PLO)- Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự tại Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

“Rừng luật…”

“Rừng luật…”

(PLO)-  Đây là cách chơi chữ của Đại biểu Quốc hội - luật sư Trương Trọng Nghĩa để đối lập với “luật rừng”, khi ông phát biểu trong phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng qua...