6 nội dung cần sửa đổi của Luật Đất đai

Ngày 7-6-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 889/QĐ-TTg về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cùng với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Theo đó, có 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

6 nội dung cần sửa của Luật Đất đai

Đối với Luật Đất đai 2013, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 6 nội dung sau:

- Sửa đổi thống nhất về các khái niệm "doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài", "tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", "cổ phần, phần vốn góp chi phối" giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đất đai 2013;

Sửa đổi các văn bản quy phạm để giải quyết việc chưa quy định cách thức xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất;

- Sửa đổi các văn bản quy phạm để giải quyết khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với việc không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất;

- Quy định rõ về việc khẳng định các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các hợp đồng được ghi nhận tại Luật Đất đai 2013;

- Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 theo hướng làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất tương ứng với từng loại hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015;

Quy định thống nhất về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh...

Làm rõ hơn khái niệm "dịch vụ pháp lý" và "hành nghề luật sư"

Đối với Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) cần sửa đổi nội dung quy định tại Điều 4, Điều 22 và các quy định liên quan nhằm làm rõ hơn khái niệm "dịch vụ pháp lý" và "hành nghề luật sư". Xác định rõ chủ thể thực hiện là luật sư và người có đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, để tránh hiểu nhầm là bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào cũng có thể thực hiện "dịch vụ pháp lý", "hành nghề luật sư" mà không cần đáp ứng về tiêu chuẩn, điều kiện gì.

Cạnh đó, cần sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng cho phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 theo hướng bỏ quy định tại Luật Luật sư và dẫn chiếu áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015.

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản 2014, cần bổ sung quy định trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán các bất động sản không phải là nhà ở hình thành trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình xây dựng (không phải nhà ở) hình thành trong tương lai…

16 Luật cần sửa đổi, bổ sung

- Luật Đất đai 2013, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019), Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014,...), Luật Giá 2012;

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Luật Thương mại 2005, Luật Điện lực 2004, Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật Công nghiệp công nghệ số;

- Luật Chính phủ số, Luật Việc làm 2013, Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012), Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Luật Nhà ở 2014.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm