Không dễ bỏ tù người bán thịt chứa chất cấm
(PL)- Muốn phạt được trường hợp sản xuất, bán thịt có chất cấm, phải truy được nguồn gốc chất cấm và có quy định bắt buộc kiểm tra tại trại nuôi.

Không dễ bỏ tù người bán thịt chứa chất cấm - ảnh 1

TRẦN THỦY