Theo tôi được biết, hiện có hai mức lương là lương tối thiểu và lương cơ sở áp dụng cho người lao động (NLĐ).

Xin hỏi, hai mức lương này có ý nghĩa và được áp dụng cho NLĐ như thế nào?

Bạn đọc Do Ngoc (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Nhàn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Khoản 1 Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 định nghĩa mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất, được trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương này nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Còn mức lương cơ sở là mức lương căn cứ để tính lương cho các đối tượng như: Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan trong quân đội/công an… (mỗi một đối tượng sẽ có hệ số lương khác nhau).

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019. Theo đó, mức cao nhất là 4,42 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với địa bàn vùng I. Và thấp nhất là 3,07 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với địa bàn vùng IV.

Trường hợp người sử dụng lao động có hành vi trả lương cho NLĐ thấp hơn lương tối thiểu vùng sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2020. Số tiền phạt 20-75 triệu đồng. Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức thì phạt gấp đôi (40-150 triệu đồng).