Sắp tới đây là ngày hội của các cử tri để lựa chọn ra đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tuy nhiên, có một vài trường hợp không thể đi bầu cử được thì có được nhờ người khác đi bầu cử thay được không?
Bạn đọc Bùi Minh Tuấn (TP.HCM)

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Quyền bầu cử của mỗi công dân đã được ghi nhận tại Điều 27 Hiến pháp 2013, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND, việc thực hiện các quyền này do luật định.
Cạnh đó, Điều 69 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND cũng quy định: Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.
Cử tri phải tự mình đi bầu cử và không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì mỗi công dân phải tự mình đi bầu cử và không được phép nhờ người khác đi bầu cử thay, trừ một vài trường hợp đặc biệt theo luật định. Các trường hợp đặc biệt này (tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND) gồm:  
- Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.
- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
- Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.