Cây nào cũng là cây?

Cây nào cũng là cây?

(PL)- Để bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho sát với thực tế tại địa phương, tháng 7-2015 tỉnh Bình Định có Quyết định 13/2015 cho các địa phương thực hiện, trong đó có quy định về việc áp giá bồi thường với từng loại cây trồng khi thu hồi đất.