Bình Dương ra quy định về xử lý vi phạm đất đai

Cụ thể, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Việc xác định tình trạng ban đầu của đất được thực hiện căn cứ vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình, bản đồ thổ nhưỡng; văn bản thanh tra, kiểm tra hoặc văn bản pháp lý khác được thành lập, ban hành trước thời điểm vi phạm pháp luật về đất đai có thể hiện tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất được quy định đối với từng loại vi phạm.

Đơn cử như đối với đất trồng lúa đã chuyển sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng thì buộc di dời các loại cây lâu năm, cây rừng đưa ra khỏi thửa đất; san lấp khôi phục lại tình trạng mặt bằng như ban đầu hoặc tương đương với độ cao với đất trồng lúa liền kề.

Đối với các trường hợp vi phạm xảy ra trước ngày 1-7-2014 (Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) hoặc các trường hợp vi phạm xảy ra sau ngày này thì buộc tháo dỡ, di dời đưa khỏi đất các công trình đã xây dựng trên đất (nếu có), san lấp khôi phục lại tình trạng mặt bằng như ban đầu, buộc cải tạo lại đất để đảm bảo việc SDĐ theo đúng mục đích SDĐ.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, nếu chuyển sang đất không phải là đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất trả tiền một lần sang đất ở (tại khu vực đô thị và nông thôn), tại các trường hợp vi phạm xảy ra trước ngày 1-7-2014, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ thì cho phép giữ nguyên hiện trạng SDĐ như tại thời điểm phát hiện vi phạm và buộc thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Các trường hợp vi phạm xảy ra trước ngày 1-7-2014, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ hoặc các trường hợp vi phạm xảy ra sau ngày 1-7-2014 thì buộc tháo dỡ công trình xây dựng (nếu có) và buộc cải tạo mặt bằng để đảm bảo việc SDĐ theo đúng mục đích SDĐ…

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

Đừng để doanh nghiệp bất động sản bị 'sốc thuốc'

(PLO)- Thắt chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đẩy các doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình thế gặp khó khăn trong việc huy động vốn trong vài quý tới.