Lương hưu và chuyện nước đến chân mới… lùi!

Lương hưu và chuyện nước đến chân mới… lùi!

(PL)- Thế là một lần nữa một điều luật quan trọng, có tác động xã hội lớn lại được Chính phủ đề xuất cho lùi thời điểm áp dụng để tránh thiệt thòi cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.