Cách tính lương hưu khi hết tuổi lao động

Từ 1-12-2017, tôi về hưu và đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tôi có hỏi một số nơi về cách tính lương hưu thì được trả lời trường hợp của tôi được tính: Mức lương hưu hằng tháng = Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x 63%, như vậy có đúng không?

Tôi có ý kiến rằng nếu tính tiền lương tháng đóng BHXH cho cả 21 năm thì quá thiệt cho tôi bởi những năm đầu đóng BHXH mức rất thấp do thời điểm đó giá trị đồng tiền khác bây giờ. Cụ thể, thời đầu chỉ đóng theo mức lương vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng.

Bạn đọc có địa chỉ email thanhnha…@yahoo.com

Trả lời thắc mắc của bạn, BHXH TP.HCM cho biết mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người có toàn bộ thời gian do người sử dụng lao động quyết định đóng bằng tiền đồng (VND) thì mức lương hưu bằng bình quân tiền lương tháng đóng toàn bộ quá trình nhân với tỉ lệ như chị biết là đúng theo quy định. Cụ thể, luật quy định người tham gia BHXH 15 năm thì được tính 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp tính lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mới được tính lương bình quân trước khi nghỉ theo quy định như chị đã nêu. Ví dụ: Năm năm, sáu năm, tám năm... trước khi nghỉ hưu.

Người dân có thể tham khảo cách tính lương hưu được quy định tại Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Chính phủ.

Theo quy định, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người có toàn bộ thời gian do người sử dụng lao động quyết định, nghỉ hưu trong năm 2017 thời gian đóng BHXH trước tháng 1-2016 được điều chỉnh tỉ số tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.