Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 1
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 2
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 3
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 4
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 5
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 6
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 7
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 8
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 9
Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 10
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác ảnh 11
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.