Clip: Thi thể phân hủy nặng trôi cùng đám bèo trên kênh Tham Lương