Đà Nẵng hoàn trả tiền sử dụng đất cho người dân

Theo đó, đối tượng được hoàn trả tiền là các hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất tái định cư và được giao đất làm nhà ở nhưng nộp thừa tiền sử dụng đất do diện tích đất giao thực tế thấp hơn diện tích đất theo hồ sơ quy hoạch.

Các tổ chức được UBND TP giao đất có thu tiền sử dụng đất (và đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất thực tế), nay TP có chủ trương thu hồi đất thì cũng sẽ được hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp được UBND TP Đà Nẵng giao quyền sử dụng đất để đầu tư dự án nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc tiến độ thực hiện chậm. 

LÊ PHI