Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 300 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Dân Trí, mức thưởng cao nhất của công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ đối với người quản lý là 34 triệu đồng/người, với người lao động là 28 triệu đồng/người; thấp nhất đối với người quản lý là 3 triệu đồng và thấp nhất với người lao động là 1,8 triệu đồng. Với DN FDI, mức thưởng cao nhất với người quản lý là 104.350.000 đồng, với người lao động là 33 triệu đồng...

Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất đối với người quản lý trong DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 300 triệu đồng/người. Người lao động làm việc trong những DN này có mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng/người.