Đánh giá, rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy

Hội nghị đã thảo luận về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghe ông Lê Hồng Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Tiếp đó, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm