Đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

Trình bày tờ trình, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho rằng cần quy định làm rõ đơn vị được kiểm toán tại luật hiện hành. Cụ thể, ông Phớc kiến nghị bổ sung đơn vị được kiểm toán gồm: người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản và những tổ chức khác có hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Tuy nhiên, trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng đề xuất trên của KTNN thực chất là mở rộng đối tượng được kiểm toán so với quy định của luật hiện hành.

Theo ông Hải, đa số các thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành, bởi theo quy định của Luật Quản lý thuế, khái niệm “người nộp thuế” bao gồm cả tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Do vậy, quy định như dự thảo luật sẽ có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, không chỉ các tổ chức mà còn cả hộ gia đình và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế đều thuộc diện đơn vị được kiểm toán. Điều này dẫn đến sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với cơ quan quản lý thuế, không đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả). Cạnh đó, người nộp thuế chỉ góp phần tạo lập, không tham gia vào quy trình quản lý, sử dụng tài chính công nên chỉ có vai trò phối họp cung cấp thông tin trong quá trình kiểm toán.

Ông Hải cũng cho rằng một số nội dung thể hiện trong tờ trình lý giải cho việc bổ sung đối tượng được kiểm toán chưa thực sự thuyết phục, vì các khó khăn, vướng mắc này chủ yếu phát sinh từ thực tiễn hoạt động, không xuất phát từ bất cập của luật hiện hành…

Thảo luận sau đó, nhiều ý kiến của các thành viên UBTV Quốc hội không đồng tình với đề xuất nêu trên, bởi lo ngại về tính khả thi.

Giải trình, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết KTNN chỉ kiểm tra các cơ quan quản lý thuế nhưng muốn đối chiếu với các đối tượng nộp thuế để đánh giá cơ quan quản lý thuế có làm đúng trách nhiệm hay không chứ không phải kiểm toán người nộp thuế vì KTNN cũng không đủ sức để làm.