Đề xuất Tổng cục Thuế thanh tra Công ty Coca-cola Việt Nam

Cục cũng có văn bản đề xuất Tổng cục Thuế đưa vào kế hoạch thanh tra đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Theo đó, Coca-Cola Việt Nam liên tục kê khai lỗ trong nhiều năm. Cục Thuế TP đã thanh tra và sau đó công ty bắt đầu có lãi vào năm 2013, 2014. Do được chuyển lỗ trong vòng năm năm, vì vậy dù có lãi nhưng đã chuyển lỗ thì công ty này vẫn chưa đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.