Đề xuất về thẻ kiểm tra thị trường

Dự thảo nêu rõ thẻ kiểm tra thị trường được công chức quản lý thị trường sử dụng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong phạm vi quy định của Điều 17 Pháp lệnh Quản lý thị trường, theo địa bàn hoặc lĩnh vực được phân công.

Không được sử dụng thẻ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hoặc đe dọa, gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công chức quản lý thị trường không có thẻ hoặc trong thời gian bị thu hồi hoặc bị tạm đình chỉ sử dụng thẻ không được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra…

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại cổng thông tin điện tử của Bộ.