Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương

Cụ thể, cắt giảm 3.797,054 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Quảng Ninh và Ninh Bình; giao bổ sung 19.819,5 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trên của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, TP trực thuộc trung ương từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài.

Đồng thời, Thủ tướng điều chỉnh 550,568 tỉ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách trung ương cho các dự án từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại bộ, ngành và tỉnh Lạng Sơn; điều chỉnh 23 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 giữa các dự án của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao 1.531,119 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn và danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2019 cho UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương.