Bộ GTVT cho biết hiện nay đơn vị có 47 tổ chức trực thuộc. Trong đó, 14 tổ chức tham mưu giúp việc bộ trưởng, một tổng cục, bảy cục và 25 đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ có phương án sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc theo lộ trình. Giai đoạn 2019-2020, đối với các tổ chức tham mưu giúp việc bộ trưởng, giảm một vụ, còn 13 vụ. Cụ thể, tổ chức lại Vụ Môi trường và Vụ Khoa học - Công nghệ thành Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

Đối với phòng thuộc Thanh tra Bộ, hợp nhất phòng Thanh tra 1, 5 thành phòng Thanh tra hành chính; hợp nhất phòng Thanh tra 2, 3 thành phòng Thanh tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, chấm dứt hoạt động của các phòng trong Vụ Tổ chức cán bộ. Giữ nguyên mô hình phòng Tổng hợp - Thống kê trong Vụ Kế hoạch - Đầu tư theo quy định.

Khối các cục, tổng cục, đến giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu phương án hợp nhất Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa.

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu phương án hợp nhất Trường CĐ GTVT Trung ương III với Trường CĐ GTVT Trung ương VI. Nghiên cứu đề nghị Chính phủ chuyển Viện Khoa học và Công nghệ GTVT sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Đối với Cục Hàng hải, đầu mối trực thuộc cục sẽ giảm một phòng, năm cảng vụ, một trung tâm vào năm 2019. Đối với đơn vị trực thuộc cảng vụ cũng giảm 23 đơn vị trong năm 2019-2021. Đối với Cục Đường thủy nội địa (giai đoạn 2019-2020) các đầu mối trực thuộc cục cũng giảm hai phòng, tăng một chi cục và một cảng…

Riêng Cục Hàng không, trong năm 2019-2020, giảm một phòng tổ chức tham mưu giúp việc, đối với trung tâm y tế hàng không giảm một đầu mối.

Theo Bộ GTVT, việc sắp xếp lại cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức, góp phần giảm chi thường xuyên và cải cách chính sách tiền lương.

Đối với đơn vị sự nghiệp sẽ bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến,... Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp.

“Để thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn lại tổ chức bộ máy của Bộ GTVT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án kiện toàn lại các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ GTVT theo lộ trình trên…” - dự thảo văn bản của Bộ GTVT nhấn mạnh.