Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động theo hình thức hợp đồng tổ chức chấn chỉnh và khắc phục đối với các phương tiện vi phạm Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định,…” . 

Trường hợp các phương tiện vẫn tiếp tục vi phạm và không có biện pháp khắc phục, Sở GTVT TP.HCM sẽ xử lý thu hồi phù hiệu “Xe hợp đồng” theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15-4-2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến đến từng đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ, đặc biệt là kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

 Danh sách các xe ô tô khách vi phạm tháng 6-2019:

Xe ô tô khách mang biển số 51B-130.20 thuộc HTX DV VT HH & HK Số 9 quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-278.94 thuộc Công ty CP TM DV Như Đạt Saigon Limo quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”,

Xe ô tô khách mang biển số 51B-309.63 thuộc HTX XKLT DL & DV Thống Nhất quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-276.98 thuộc Công ty TNHH MTV Hân Du Travel quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-278.81 thuộc Công ty TNHH DL & TM Phát Huy quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”

Xe ô tô khách mang biển số 51B-229.37 thuộc Công ty TNHH Thảo Lan Hồ quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-213.75 thuộc CN tại TP.HCM - Công ty TNHH VT Thiên Minh quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển theo quy định”

Xe ô tô khách mang biển số 51B-158.04 thuộc Công ty CP XK Phương Trang FutaBuslines quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”; 

 Xe ô tô khách mang biển số 51B-236.66 thuộc HTX DL VT TM Thái Bình Dương quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-251.01 thuộc Công ty TNHH MTV DL Thái Dương quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng mang theo hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định”;

Xe ô tô khách mang biển số 51B-279.16 thuộc Công ty TNHH TM ĐTCĐ Cảng Hàng Không Việt Nam quản lý, vi phạm: “Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng không có danh sách hành khách theo quy định”.